Agenda

Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 10 April 2018, 20:00 - 22:00
Contact 

secretaris

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen:
  1. Ledenadministratie
  2. Vervanging bestuursleden
  3. Huurcontract
  4. Aanpassingen bar
  5. Zonder jeugd geen toekomst, evaluatie
 3. Huldiging Jubilarissen
 4. Notulen Algemene Leden Vergadering 11 mei 2017
  1. Het verslag van de ALV 2017 is op schriftelijk verzoek digitaal verkrijgbaar bij
 5. Jaarverslagen diverse commissies
 6. Exploitatie en Balans 2017      
  1. Leden die graag de balans 2017 voor de ALV ontvangen e-mail sturen naar
 7. Verslag kascontrole en benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 8. Begroting 2018
  1. Leden die graag de begroting 2018 voor de ALV ontvangen e-mail sturen naar .
 9. Vaststellen hoogte van contributie en reiskostenvergoeding
 10. Bestuursvoorstellen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het bestuur rekent op jullie aanwezigheid en verwacht met deze uitnodiging je op voorhand weer voldoende te hebben ingelicht.

Raymond Nooijens

Secretaris

Locatie Kantine TTVV
Als u vragen heeft voor de rondvraag kunt u deze eventueel al van te voren schriftelijk of per e‐mail indienen bij Raymond Nooijens ()